පිටුවේ ඉතිහාසය

29 ජනවාරි 2020

26 මැයි 2018

25 මැයි 2018

29 ජූලි 2015

22 අගෝස්තු 2013

11 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

8 දෙසැම්බර් 2012

4 දෙසැම්බර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

17 මැයි 2012

12 මැයි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

26 නොවැම්බර් 2011

14 නොවැම්බර් 2011

20 ජූනි 2011

19 ජූනි 2011

24 පෙබරවාරි 2011

25 අගෝස්තු 2010

18 ජූනි 2010

16 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

26 දෙසැම්බර් 2009

25 දෙසැම්බර් 2009

24 දෙසැම්බර් 2009

9 නොවැම්බර් 2009

5 නොවැම්බර් 2009

23 ඔක්තෝබර් 2009

18 ඔක්තෝබර් 2009

19 සැප්තැම්බර් 2009

8 සැප්තැම්බර් 2009

1 සැප්තැම්බර් 2009

30 ජූලි 2009

11 ජූලි 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/හරිතාගාර_ආචරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි