පිටුවේ ඉතිහාසය

10 ජනවාරි 2019

1 දෙසැම්බර් 2015

15 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

22 දෙසැම්බර් 2012

17 දෙසැම්බර් 2012

23 නොවැම්බර් 2012

27 අගෝස්තු 2012

2 අගෝස්තු 2012

20 මැයි 2012

2 මැයි 2012

13 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

31 දෙසැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

3 සැප්තැම්බර් 2011

22 ජූනි 2011

1 ජූනි 2011

14 පෙබරවාරි 2011

10 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

2 ජනවාරි 2011

31 දෙසැම්බර් 2010

14 දෙසැම්බර් 2010

8 නොවැම්බර් 2010

8 සැප්තැම්බර් 2010

4 සැප්තැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සුෂුම්නාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි