පිටුවේ ඉතිහාසය

14 ජනවාරි 2022

12 ජනවාරි 2022

26 ජූනි 2021

11 මාර්තු 2021

26 ඔක්තෝබර් 2020

4 ජූනි 2019

28 නොවැම්බර් 2018

10 අප්‍රේල් 2017

31 මාර්තු 2017

18 මාර්තු 2017

19 මැයි 2016

27 අප්‍රේල් 2015

10 නොවැම්බර් 2013

4 මැයි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

28 මාර්තු 2013

17 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

28 ජූලි 2012

10 ජූනි 2012

6 මැයි 2012

5 මැයි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිරිධම්ම_විද්‍යාලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි