පිටුවේ ඉතිහාසය

16 අගෝස්තු 2016

20 දෙසැම්බර් 2013

7 මාර්තු 2013

3 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

22 මැයි 2012

6 අප්‍රේල් 2012

4 නොවැම්බර් 2011

11 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

14 ජූනි 2011

27 මැයි 2011

10 මැයි 2011

4 මැයි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

5 අප්‍රේල් 2011

17 මාර්තු 2011

31 ජනවාරි 2011

24 ජනවාරි 2011

26 ඔක්තෝබර් 2010

21 ජූනි 2010

2 ජනවාරි 2010

5 නොවැම්බර් 2009

19 ඔක්තෝබර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

23 අගෝස්තු 2009

12 අගෝස්තු 2009

2 අගෝස්තු 2009

15 ජූලි 2009

30 අප්‍රේල් 2009

18 අප්‍රේල් 2009

2 අප්‍රේල් 2009

12 පෙබරවාරි 2009

10 පෙබරවාරි 2009

2 පෙබරවාරි 2009

5 ජූලි 2008

10 ජූනි 2008

7 ජූනි 2008

2 දෙසැම්බර් 2006

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිනමාහල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි