පිටුවේ ඉතිහාසය

14 නොවැම්බර් 2017

31 ඔක්තෝබර් 2017

25 අගෝස්තු 2017

19 ජූලි 2017

18 මාර්තු 2016

4 මාර්තු 2016

26 නොවැම්බර් 2015

3 සැප්තැම්බර් 2015

28 අගෝස්තු 2015

23 ජූලි 2015

12 ජූලි 2015

4 ජූලි 2015

29 ජූනි 2015

25 අප්‍රේල් 2015

14 නොවැම්බර් 2014

2 නොවැම්බර් 2014

26 අගෝස්තු 2014

18 ජූලි 2014

7 ජූලි 2014

24 ජූනි 2014

19 ජූනි 2014

28 ඔක්තෝබර් 2013

7 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

5 පෙබරවාරි 2013

28 ජූනි 2012

7 ජනවාරි 2011

8 නොවැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංහල_බොජුන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි