පිටුවේ ඉතිහාසය

19 අගෝස්තු 2016

5 අගෝස්තු 2015

18 ජනවාරි 2015

14 සැප්තැම්බර් 2014

28 මැයි 2013

14 අප්‍රේල් 2013

21 අගෝස්තු 2012

4 ජූලි 2012

8 ජූනි 2012

13 මැයි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

29 ජනවාරි 2011

19 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

2 නොවැම්බර් 2010

1 ඔක්තෝබර් 2010

30 සැප්තැම්බර් 2010

25 සැප්තැම්බර් 2010

24 සැප්තැම්බර් 2010

29 අගෝස්තු 2010

23 අගෝස්තු 2010

19 අගෝස්තු 2010

28 ජූලි 2010

27 ජූනි 2010

21 ජූනි 2010

20 ජූනි 2010

12 ජූනි 2010

5 ජූනි 2010

3 මාර්තු 2010

9 පෙබරවාරි 2010

2 ජනවාරි 2010

26 නොවැම්බර් 2009

22 ඔක්තෝබර් 2009

18 ඔක්තෝබර් 2009

17 ඔක්තෝබර් 2009

13 ඔක්තෝබර් 2009

5 ඔක්තෝබර් 2009

14 අගෝස්තු 2009

22 ජූනි 2009

12 මැයි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්වභාවික_නවීන_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි