පිටුවේ ඉතිහාසය

20 දෙසැම්බර් 2019

22 අගෝස්තු 2018

8 මාර්තු 2013

1 ජූනි 2012

17 අප්‍රේල් 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

2 අගෝස්තු 2011

4 ජනවාරි 2011

30 නොවැම්බර් 2010

3 නොවැම්බර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

6 ජූලි 2010

5 ජූලි 2010

28 අප්‍රේල් 2010

4 නොවැම්බර් 2009

4 සැප්තැම්බර් 2009

24 අගෝස්තු 2009

21 මැයි 2009

3 මාර්තු 2009

30 ජනවාරි 2009

29 දෙසැම්බර් 2008

16 සැප්තැම්බර් 2008

10 සැප්තැම්බර් 2008

9 සැප්තැම්බර් 2008

28 අගෝස්තු 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්පුට්නික්-2" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි