පිටුවේ ඉතිහාසය

17 අගෝස්තු 2015

11 මාර්තු 2013

9 ජනවාරි 2013

13 මැයි 2012

26 ජනවාරි 2012

26 අගෝස්තු 2011

30 ජූලි 2011

29 මාර්තු 2011

8 ජූලි 2010

18 ජූනි 2010

8 ඔක්තෝබර් 2009

7 ඔක්තෝබර් 2009

7 සැප්තැම්බර් 2009

6 සැප්තැම්බර් 2009

26 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්කාරා_බරායි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි