පිටුවේ ඉතිහාසය

31 මාර්තු 2023

26 ජූනි 2021

1 ජනවාරි 2021

31 දෙසැම්බර් 2020

3 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

31 ඔක්තෝබර් 2012

28 සැප්තැම්බර් 2012

25 ජූලි 2012

4 සැප්තැම්බර් 2011

11 අගෝස්තු 2011

25 මැයි 2010

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්කන්ධ_සංස්ථිති_නියමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි