පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

16 දෙසැම්බර් 2020

7 සැප්තැම්බර් 2016

6 සැප්තැම්බර් 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

26 සැප්තැම්බර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

27 මැයි 2010

5 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

14 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සමාජ_ම‍නෝවිද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි