පිටුවේ ඉතිහාසය

9 ජූනි 2021

6 පෙබරවාරි 2021

4 ජූනි 2019

5 අප්‍රේල් 2018

11 සැප්තැම්බර් 2016

22 ජූනි 2016

15 අප්‍රේල් 2015

18 පෙබරවාරි 2015

28 නොවැම්බර් 2014

30 ජූනි 2014

18 අගෝස්තු 2013

18 ජූනි 2013

12 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

26 ජනවාරි 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

14 නොවැම්බර් 2012

13 නොවැම්බර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

31 මාර්තු 2012

5 ජනවාරි 2012

2 ඔක්තෝබර් 2011

23 ජූලි 2011

19 අප්‍රේල් 2011

20 පෙබරවාරි 2011

29 ජූලි 2010

2 ජූලි 2010

18 ජනවාරි 2010

29 ඔක්තෝබර් 2009

25 සැප්තැම්බර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සම්මා_සම්බුදුවරු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි