පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

31 දෙසැම්බර් 2020

26 මාර්තු 2019

10 දෙසැම්බර් 2015

29 මාර්තු 2015

6 අප්‍රේල් 2014

24 ජනවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

28 ජනවාරි 2013

2 දෙසැම්බර් 2012

14 ජූලි 2012

28 අප්‍රේල් 2012

23 අප්‍රේල් 2012

10 අප්‍රේල් 2012

9 අප්‍රේල් 2012

2 අප්‍රේල් 2012

17 පෙබරවාරි 2012

31 ජනවාරි 2012

24 ජනවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

19 දෙසැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

21 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

1 අගෝස්තු 2011

8 ජූලි 2011

1 අප්‍රේල් 2011

22 පෙබරවාරි 2011

29 මාර්තු 2010

15 මාර්තු 2010

6 පෙබරවාරි 2010

28 ජනවාරි 2010

22 ජනවාරි 2010

20 ජනවාරි 2010

18 ජනවාරි 2010

17 ජනවාරි 2010

30 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සමරිසි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි