පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

31 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

17 අගෝස්තු 2012

14 ජූනි 2012

3 මැයි 2012

2 මැයි 2012

1 අප්‍රේල් 2012

31 ජනවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

18 දෙසැම්බර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

13 ජූලි 2011

11 ජූනි 2011

7 ජූනි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

2 පෙබරවාරි 2011

27 ජනවාරි 2011

4 නොවැම්බර් 2010

14 ඔක්තෝබර් 2010

27 සැප්තැම්බර් 2010

12 සැප්තැම්බර් 2010

11 සැප්තැම්බර් 2010

25 ජූලි 2010

11 ජූනි 2010

4 ජූනි 2010

11 අප්‍රේල් 2010

3 මාර්තු 2010

15 පෙබරවාරි 2010

14 පෙබරවාරි 2010

4 පෙබරවාරි 2010

10 ජනවාරි 2010

28 දෙසැම්බර් 2009

1 දෙසැම්බර් 2009

26 නොවැම්බර් 2009

19 නොවැම්බර් 2009

17 මැයි 2009

28 අප්‍රේල් 2009

24 අප්‍රේල් 2009

3 අප්‍රේල් 2009

15 ජනවාරි 2009

25 දෙසැම්බර් 2008

6 දෙසැම්බර් 2008

27 ඔක්තෝබර් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සංයුක්ත_තැටිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි