පිටුවේ ඉතිහාසය

24 සැප්තැම්බර් 2022

24 පෙබරවාරි 2022

17 අගෝස්තු 2021

7 මැයි 2021

6 මැයි 2021

19 අප්‍රේල් 2019

21 සැප්තැම්බර් 2018

20 සැප්තැම්බර් 2018

19 සැප්තැම්බර් 2018

13 ඔක්තෝබර් 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

26 මාර්තු 2014

12 නොවැම්බර් 2013

11 නොවැම්බර් 2013

26 ඔක්තෝබර් 2013

11 මාර්තු 2013

28 අගෝස්තු 2012

12 මැයි 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

23 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

21 මාර්තු 2011

17 පෙබරවාරි 2011

7 පෙබරවාරි 2011

4 ජනවාරි 2011

10 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ශ්‍රී_ලංකාවේ_පළාත්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි