පිටුවේ ඉතිහාසය

15 නොවැම්බර් 2017

7 මාර්තු 2013

22 දෙසැම්බර් 2012

7 ඔක්තෝබර් 2012

26 ජූනි 2012

15 ජූනි 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

3 අගෝස්තු 2011

2 අගෝස්තු 2011

1 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

12 මාර්තු 2011

8 මාර්තු 2011

12 සැප්තැම්බර් 2010

1 සැප්තැම්බර් 2010

14 අගෝස්තු 2010

5 අගෝස්තු 2010

16 ජූලි 2010

8 ජූලි 2010

4 ජූනි 2010

23 අප්‍රේල් 2010

6 මාර්තු 2010

30 සැප්තැම්බර් 2009

10 සැප්තැම්බර් 2009

16 අගෝස්තු 2009

12 අගෝස්තු 2009

16 ජූලි 2009

13 අප්‍රේල් 2009

15 ජූනි 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වෙළෙඳාම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි