පිටුවේ ඉතිහාසය

7 අප්‍රේල් 2018

15 ඔක්තෝබර් 2017

3 ඔක්තෝබර් 2016

15 සැප්තැම්බර් 2014

6 ඔක්තෝබර් 2013

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

27 පෙබරවාරි 2013

25 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

22 දෙසැම්බර් 2012

14 දෙසැම්බර් 2012

31 අගෝස්තු 2012

24 ජූලි 2012

14 පෙබරවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

3 දෙසැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

20 ජූලි 2011

16 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

3 මැයි 2011

26 අප්‍රේල් 2011

24 අප්‍රේල් 2011

23 මාර්තු 2011

7 මාර්තු 2011

25 පෙබරවාරි 2011

2 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

16 ජනවාරි 2011

13 ජනවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

19 සැප්තැම්බර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

29 අගෝස්තු 2010

23 අගෝස්තු 2010

10 අගෝස්තු 2010

27 ජූලි 2010

13 ජූලි 2010

7 ජූලි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි