පිටුවේ ඉතිහාසය

29 පෙබරවාරි 2016

29 ජූලි 2015

8 නොවැම්බර් 2014

7 මාර්තු 2013

3 දෙසැම්බර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

26 සැප්තැම්බර් 2012

8 ජූලි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

3 නොවැම්බර් 2011

21 ජූලි 2011

8 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

21 ජූනි 2011

28 මැයි 2011

24 මැයි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

9 මාර්තු 2011

23 ජනවාරි 2011

10 දෙසැම්බර් 2010

3 නොවැම්බර් 2010

26 ඔක්තෝබර් 2010

10 ඔක්තෝබර් 2010

30 සැප්තැම්බර් 2010

23 සැප්තැම්බර් 2010

11 සැප්තැම්බර් 2010

10 සැප්තැම්බර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

27 අගෝස්තු 2010

10 අගෝස්තු 2010

5 අගෝස්තු 2010

5 ජූනි 2010

20 අප්‍රේල් 2010

10 නොවැම්බර් 2009

30 ඔක්තෝබර් 2009

18 සැප්තැම්බර් 2009

22 අප්‍රේල් 2009

30 ජනවාරි 2009

19 ජනවාරි 2009

30 නොවැම්බර් 2008

25 නොවැම්බර් 2008

23 ඔක්තෝබර් 2008

8 ඔක්තෝබර් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විශ්වවිද්‍යාල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි