පිටුවේ ඉතිහාසය

20 දෙසැම්බර් 2013

5 ඔක්තෝබර් 2013

8 අගෝස්තු 2013

7 මාර්තු 2013

19 පෙබරවාරි 2013

15 පෙබරවාරි 2013

19 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

26 සැප්තැම්බර් 2012

6 සැප්තැම්බර් 2012

3 අගෝස්තු 2012

26 මැයි 2012

24 මැයි 2012

21 අප්‍රේල් 2012

8 අප්‍රේල් 2012

2 අප්‍රේල් 2012

5 පෙබරවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

19 දෙසැම්බර් 2011

4 දෙසැම්බර් 2011

21 නොවැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

27 සැප්තැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

31 ජූලි 2011

15 ජූලි 2011

6 මැයි 2011

3 අප්‍රේල් 2011

30 ජනවාරි 2011

24 ජනවාරි 2011

17 ජනවාරි 2011

6 ජනවාරි 2011

20 නොවැම්බර් 2010

31 ඔක්තෝබර් 2010

23 ඔක්තෝබර් 2010

12 ඔක්තෝබර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

31 ජූලි 2010

19 ජූනි 2010

18 ජූනි 2010

16 ජූනි 2010

10 මැයි 2010

14 අප්‍රේල් 2010

26 මාර්තු 2010

13 මාර්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිමීඩියා_පදනම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි