පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

14 ජූනි 2012

18 අප්‍රේල් 2012

2 පෙබරවාරි 2012

16 ඔක්තෝබර් 2011

29 අප්‍රේල් 2011

9 මාර්තු 2011

19 පෙබරවාරි 2011

3 ජනවාරි 2011

31 දෙසැම්බර් 2010

29 දෙසැම්බර් 2010

24 දෙසැම්බර් 2010

8 ඔක්තෝබර් 2010

6 ජූනි 2010

28 පෙබරවාරි 2010

11 පෙබරවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

13 දෙසැම්බර් 2009

15 නොවැම්බර් 2009

27 ඔක්තෝබර් 2009

12 ඔක්තෝබර් 2009

30 සැප්තැම්බර් 2009

24 සැප්තැම්බර් 2009

14 සැප්තැම්බර් 2009

29 අගෝස්තු 2009

13 ජූලි 2009

16 ජූනි 2009

11 මැයි 2009

15 මාර්තු 2009

3 මාර්තු 2009

15 පෙබරවාරි 2009

14 පෙබරවාරි 2009

9 පෙබරවාරි 2009

26 සැප්තැම්බර් 2008

23 සැප්තැම්බර් 2008

15 සැප්තැම්බර් 2008

14 සැප්තැම්බර් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:Bots" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි