පිටුවේ ඉතිහාසය

17 දෙසැම්බර් 2020

16 දෙසැම්බර් 2015

8 ජූලි 2015

11 මාර්තු 2013

19 පෙබරවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

14 නොවැම්බර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

29 ජූනි 2012

17 මැයි 2012

10 අප්‍රේල් 2012

17 පෙබරවාරි 2012

2 පෙබරවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

23 නොවැම්බර් 2011

25 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

19 ජූලි 2011

3 මැයි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

22 මාර්තු 2011

18 මාර්තු 2011

1 මාර්තු 2011

31 ජනවාරි 2011

30 ජනවාරි 2011

26 ජනවාරි 2011

30 දෙසැම්බර් 2010

23 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

4 ඔක්තෝබර් 2010

25 පෙබරවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වාග්_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි