පිටුවේ ඉතිහාසය

22 මාර්තු 2020

6 මාර්තු 2019

24 පෙබරවාරි 2019

16 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

22 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

19 සැප්තැම්බර් 2012

3 ජූනි 2012

15 ජනවාරි 2012

18 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

22 මැයි 2011

2 අප්‍රේල් 2011

8 මාර්තු 2011

18 ඔක්තෝබර් 2010

5 අගෝස්තු 2010

19 ජූලි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

13 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වසංගතවේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි