පිටුවේ ඉතිහාසය

27 මැයි 2022

22 අගෝස්තු 2019

27 මාර්තු 2019

20 සැප්තැම්බර් 2018

2 පෙබරවාරි 2014

15 ජූලි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

29 දෙසැම්බර් 2012

23 දෙසැම්බර් 2012

14 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

11 අගෝස්තු 2012

30 ජූනි 2012

7 ජූනි 2012

26 මැයි 2012

16 අප්‍රේල් 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

5 දෙසැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

5 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

17 මැයි 2011

4 මැයි 2011

2 අප්‍රේල් 2011

13 මාර්තු 2011

7 නොවැම්බර් 2010

22 ඔක්තෝබර් 2010

15 ඔක්තෝබර් 2010

1 ඔක්තෝබර් 2010

29 ජූනි 2010

15 ජූනි 2010

12 ජූනි 2010

3 ජූනි 2010

1 ජූනි 2010

20 මැයි 2010

10 මැයි 2010

8 මැයි 2010

7 අප්‍රේල් 2010

1 දෙසැම්බර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලෝක_ජනගහනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි