පිටුවේ ඉතිහාසය

15 ජූනි 2020

14 ජූනි 2020

25 අප්‍රේල් 2019

14 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

30 ජනවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

24 දෙසැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

17 ඔක්තෝබර් 2012

9 ඔක්තෝබර් 2012

12 සැප්තැම්බර් 2012

16 අගෝස්තු 2012

5 අගෝස්තු 2012

20 ජූනි 2012

8 ජූනි 2012

3 ජූනි 2012

30 මැයි 2012

20 මැයි 2012

24 අප්‍රේල් 2012

6 අප්‍රේල් 2012

11 මාර්තු 2012

1 පෙබරවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

20 දෙසැම්බර් 2011

15 දෙසැම්බර් 2011

14 දෙසැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

29 ඔක්තෝබර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

26 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

21 ජූලි 2011

23 ජූනි 2011

3 ජූනි 2011

20 මැයි 2011

8 මැයි 2011

5 මැයි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලිබියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි