පිටුවේ ඉතිහාසය

28 මාර්තු 2021

23 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

21 ඔක්තෝබර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

4 ජූලි 2012

8 අප්‍රේල් 2012

23 මාර්තු 2012

6 පෙබරවාරි 2012

21 ජනවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

27 දෙසැම්බර් 2011

22 දෙසැම්බර් 2011

20 දෙසැම්බර් 2011

7 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

2 ඔක්තෝබර් 2011

18 අගෝස්තු 2011

23 ජූලි 2011

16 ජූලි 2011

20 මැයි 2011

11 අප්‍රේල් 2011

30 මාර්තු 2011

15 මාර්තු 2011

6 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

20 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

31 දෙසැම්බර් 2010

24 දෙසැම්බර් 2010

31 අගෝස්තු 2010

26 අගෝස්තු 2010

28 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

11 දෙසැම්බර් 2009

22 සැප්තැම්බර් 2009

4 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රොනල්ඩ්_රේගන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි