පිටුවේ ඉතිහාසය

31 ඔක්තෝබර් 2016

6 මැයි 2015

8 ජනවාරි 2015

10 නොවැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

26 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

15 මැයි 2012

29 පෙබරවාරි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

27 ඔක්තෝබර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2011

31 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

5 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

17 ජූනි 2011

28 අප්‍රේල් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2010

14 සැප්තැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

20 ජූනි 2010

16 ජූනි 2010

3 ජූනි 2010

30 මැයි 2010

4 අප්‍රේල් 2010

26 මාර්තු 2010

12 මාර්තු 2010

25 පෙබරවාරි 2010

19 දෙසැම්බර් 2009

2 දෙසැම්බර් 2009

4 අගෝස්තු 2009

17 ජූලි 2009

19 ජූනි 2009

30 මාර්තු 2009

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රසායනික_ප්‍රතික්‍රියා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි