පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

27 දෙසැම්බර් 2020

16 දෙසැම්බර් 2020

4 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

16 ජනවාරි 2013

12 ඔක්තෝබර් 2012

26 අගෝස්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

14 නොවැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

17 ජූනි 2011

6 මාර්තු 2011

26 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රන්මය_අනුපාතය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි