පිටුවේ ඉතිහාසය

8 ජූනි 2019

8 ඔක්තෝබර් 2018

22 නොවැම්බර් 2016

5 ජූලි 2016

27 දෙසැම්බර් 2015

2 දෙසැම්බර් 2015

16 ඔක්තෝබර් 2015

2 අප්‍රේල් 2015

18 පෙබරවාරි 2014

8 පෙබරවාරි 2014

1 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

26 දෙසැම්බර් 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

25 මාර්තු 2011

22 මාර්තු 2011

5 මාර්තු 2011

24 පෙබරවාරි 2011

19 පෙබරවාරි 2011

27 ඔක්තෝබර් 2010

24 ඔක්තෝබර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රත්නපුර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි