පිටුවේ ඉතිහාසය

1 දෙසැම්බර් 2021

3 ජනවාරි 2021

12 දෙසැම්බර් 2020

12 සැප්තැම්බර් 2016

12 මාර්තු 2014

14 ජනවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

6 ජනවාරි 2013

8 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

26 සැප්තැම්බර් 2012

2 ජූලි 2012

28 මාර්තු 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

14 දෙසැම්බර් 2011

11 දෙසැම්බර් 2011

7 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

30 ඔක්තෝබර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

16 ජූලි 2011

25 මාර්තු 2011

23 මාර්තු 2011

20 මාර්තු 2011

12 මාර්තු 2011

27 ජනවාරි 2011

19 ජනවාරි 2011

22 නොවැම්බර් 2010

15 නොවැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

2 ඔක්තෝබර් 2010

9 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

24 මැයි 2010

15 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/යුද්ධ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි