පිටුවේ ඉතිහාසය

23 අගෝස්තු 2020

26 ජූනි 2015

19 ජූනි 2015

16 සැප්තැම්බර් 2014

6 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

6 ජනවාරි 2013

5 දෙසැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

27 ජූනි 2012

26 ජූනි 2012

22 අප්‍රේල් 2012

13 අප්‍රේල් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2011

24 ජූලි 2011

13 ජූලි 2011

12 මැයි 2011

6 මැයි 2011

27 අප්‍රේල් 2011

27 මාර්තු 2011

18 පෙබරවාරි 2011

20 දෙසැම්බර් 2010

21 සැප්තැම්බර් 2010

14 සැප්තැම්බර් 2010

12 මැයි 2010

13 මැයි 2009

9 මැයි 2009

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මෝටර්_රථ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි