පිටුවේ ඉතිහාසය

14 ජූලි 2020

13 ජනවාරි 2020

20 මාර්තු 2016

11 මාර්තු 2016

16 පෙබරවාරි 2016

15 සැප්තැම්බර් 2015

2 ජූලි 2015

3 ජනවාරි 2015

3 ජූලි 2014

9 නොවැම්බර් 2013

14 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

12 පෙබරවාරි 2013

7 මැයි 2012

29 පෙබරවාරි 2012

28 පෙබරවාරි 2012

15 ජනවාරි 2011

20 ජූනි 2010

16 මැයි 2010

15 මැයි 2010

3 ජූලි 2009

7 ජූනි 2008

26 මාර්තු 2008

18 මාර්තු 2008

17 මාර්තු 2008

14 මාර්තු 2008

22 පෙබරවාරි 2008

21 පෙබරවාරි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මොරටුව_විශ්වවිද්‍යාලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි