පිටුවේ ඉතිහාසය

7 අගෝස්තු 2016

21 ජූලි 2016

11 මාර්තු 2013

6 දෙසැම්බර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

2 ජූලි 2012

26 මැයි 2012

25 මැයි 2012

24 මැයි 2012

8 මැයි 2012

14 ජනවාරි 2012

27 දෙසැම්බර් 2011

19 දෙසැම්බර් 2011

9 දෙසැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

17 ඔක්තෝබර් 2011

5 ඔක්තෝබර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

4 මාර්තු 2011

5 ඔක්තෝබර් 2010

27 සැප්තැම්බර් 2010

10 ජූනි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

12 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි