පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

25 අප්‍රේල් 2019

11 මාර්තු 2013

14 පෙබරවාරි 2013

31 ජනවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

13 දෙසැම්බර් 2012

12 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

11 අගෝස්තු 2012

8 අගෝස්තු 2012

29 ජූනි 2012

3 ජූනි 2012

26 මැයි 2012

24 මැයි 2012

17 මැයි 2012

23 මාර්තු 2012

13 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

6 මාර්තු 2012

1 පෙබරවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

18 දෙසැම්බර් 2011

15 දෙසැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

19 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

22 සැප්තැම්බර් 2011

19 අගෝස්තු 2011

14 අගෝස්තු 2011

26 ජූලි 2011

23 ජූලි 2011

21 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

15 පෙබරවාරි 2011

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මුරුසි_සමුහාණ්ඩුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි