පිටුවේ ඉතිහාසය

25 සැප්තැම්බර් 2022

18 අගෝස්තු 2015

7 මාර්තු 2013

11 සැප්තැම්බර් 2012

5 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

24 සැප්තැම්බර් 2011

11 ජූනි 2011

29 අප්‍රේල් 2011

30 ජූලි 2010

23 ජූලි 2010

21 ජූලි 2010

18 ජූලි 2010

28 මැයි 2010

8 පෙබරවාරි 2010

17 ජනවාරි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

29 දෙසැම්බර් 2009

17 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

18 ජනවාරි 2009

7 ජූනි 2008

6 දෙසැම්බර් 2007

21 නොවැම්බර් 2007

17 නොවැම්බර් 2007

14 ඔක්තෝබර් 2007

6 ඔක්තෝබර් 2007

1 අගෝස්තු 2007

2 සැප්තැම්බර් 2006

1 අගෝස්තු 2006

14 ජූලි 2006

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මුත්තයියා_මුරලිදරන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි