පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මැයි 2015

19 මාර්තු 2015

11 මාර්තු 2013

27 පෙබරවාරි 2013

26 පෙබරවාරි 2013

20 පෙබරවාරි 2013

13 පෙබරවාරි 2013

19 ජනවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

30 නොවැම්බර් 2012

3 ජූලි 2012

3 ජූනි 2012

14 මැයි 2012

13 මාර්තු 2012

6 මාර්තු 2012

1 පෙබරවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

14 අගෝස්තු 2011

30 ජූලි 2011

26 ජූලි 2011

21 ජූලි 2011

12 ජූලි 2011

3 ජූනි 2011

10 මැයි 2011

9 මැයි 2011

7 මැයි 2011

16 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

20 පෙබරවාරි 2011

28 ජනවාරි 2011

27 ජනවාරි 2011

6 ජනවාරි 2011

4 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

27 ඔක්තෝබර් 2010

18 මැයි 2010

29 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මාලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි