පිටුවේ ඉතිහාසය

16 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

23 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

8 සැප්තැම්බර් 2012

8 ජූලි 2012

9 මැයි 2012

29 ජනවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

12 ජූනි 2011

9 ජූනි 2011

25 අප්‍රේල් 2011

27 පෙබරවාරි 2011

3 පෙබරවාරි 2011

24 ජනවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

28 ඔක්තෝබර් 2010

23 ජූනි 2010

21 ජූනි 2010

26 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

12 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මානව_කායවිච්ඡේදවේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි