පිටුවේ ඉතිහාසය

10 ජූලි 2020

26 ජූනි 2020

16 මැයි 2020

11 මැයි 2020

20 ජූනි 2019

19 ජූනි 2019

10 අගෝස්තු 2018

7 ඔක්තෝබර් 2017

22 මාර්තු 2017

26 නොවැම්බර් 2016

17 මැයි 2016

27 මාර්තු 2016

30 දෙසැම්බර් 2015

21 ඔක්තෝබර් 2015

22 මාර්තු 2014

12 මාර්තු 2014

17 නොවැම්බර් 2013

9 අගෝස්තු 2013

1 අගෝස්තු 2013

16 මාර්තු 2013

6 නොවැම්බර් 2012

5 නොවැම්බර් 2012

22 අගෝස්තු 2012

21 අගෝස්තු 2012

18 ජූලි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

5 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

24 ජූලි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මාතර_දිස්ත්‍රික්කය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි