පිටුවේ ඉතිහාසය

6 දෙසැම්බර් 2021

24 පෙබරවාරි 2019

11 නොවැම්බර් 2018

16 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

10 ඔක්තෝබර් 2012

15 අගෝස්තු 2012

8 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

11 පෙබරවාරි 2012

10 ජනවාරි 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

17 නොවැම්බර් 2011

24 අගෝස්තු 2011

14 ජූලි 2011

9 ජූනි 2011

7 ජූනි 2011

14 මාර්තු 2011

16 පෙබරවාරි 2011

3 දෙසැම්බර් 2010

26 ඔක්තෝබර් 2010

19 ඔක්තෝබර් 2010

4 සැප්තැම්බර් 2010

15 අගෝස්තු 2010

26 මැයි 2010

27 නොවැම්බර් 2009

20 ඔක්තෝබර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

2 අගෝස්තු 2009

1 ජූලි 2009

29 ජූනි 2009

31 මැයි 2009

14 මැයි 2009

15 අප්‍රේල් 2009

13 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මනෝ_වෛද්‍යවේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි