පිටුවේ ඉතිහාසය

8 අප්‍රේල් 2022

7 අප්‍රේල් 2022

16 ජූනි 2019

4 දෙසැම්බර් 2015

9 ජූලි 2014

11 මාර්තු 2013

6 පෙබරවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

5 නොවැම්බර් 2012

30 සැප්තැම්බර් 2012

26 සැප්තැම්බර් 2012

26 අගෝස්තු 2012

30 ජූලි 2012

8 ජූලි 2012

6 ජූලි 2012

14 ජූනි 2012

10 ජූනි 2012

21 දෙසැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

7 අගෝස්තු 2011

13 ජූලි 2011

21 මාර්තු 2011

7 ජනවාරි 2011

6 දෙසැම්බර් 2010

15 ඔක්තෝබර් 2010

8 ජූනි 2010

3 මැයි 2010

16 මාර්තු 2010

14 පෙබරවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/භූමිෂ්ඨ_ග්‍රහලෝකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි