පිටුවේ ඉතිහාසය

10 අප්‍රේල් 2020

27 ඔක්තෝබර් 2015

11 මාර්තු 2013

17 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

30 ජනවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

24 ඔක්තෝබර් 2012

21 ඔක්තෝබර් 2012

3 ඔක්තෝබර් 2012

26 ජූලි 2012

22 ජූලි 2012

17 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බූරුවා_(සත්ත්‍වයා)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි