පිටුවේ ඉතිහාසය

2 ජූලි 2014

23 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

8 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

10 ඔක්තෝබර් 2012

7 ඔක්තෝබර් 2012

29 ජූලි 2012

5 ජූලි 2012

14 ජූනි 2012

2 අප්‍රේල් 2012

27 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

9 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

1 දෙසැම්බර් 2011

30 නොවැම්බර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

12 ජූලි 2011

23 පෙබරවාරි 2011

19 පෙබරවාරි 2011

14 පෙබරවාරි 2011

31 ජනවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

11 නොවැම්බර් 2010

25 සැප්තැම්බර් 2010

24 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බැලේ_නැටුම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි