පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

19 ඔක්තෝබර් 2012

22 ජූනි 2012

10 ජූනි 2012

25 මැයි 2012

18 මැයි 2012

9 මැයි 2012

13 මාර්තු 2012

25 පෙබරවාරි 2012

31 දෙසැම්බර් 2011

31 ඔක්තෝබර් 2011

25 ඔක්තෝබර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

20 ජූලි 2011

9 ජූලි 2011

13 මැයි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

29 ජනවාරි 2011

23 දෙසැම්බර් 2010

20 නොවැම්බර් 2010

19 නොවැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

22 ඔක්තෝබර් 2010

1 ජූනි 2010

18 මැයි 2010

15 මැයි 2010

24 පෙබරවාරි 2010

19 පෙබරවාරි 2010

19 දෙසැම්බර් 2009

16 නොවැම්බර් 2009

15 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බාල්දිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි