පිටුවේ ඉතිහාසය

11 අප්‍රේල් 2020

2 නොවැම්බර් 2018

17 ඔක්තෝබර් 2015

7 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

16 දෙසැම්බර් 2012

6 නොවැම්බර් 2012

29 ඔක්තෝබර් 2012

23 ජූලි 2012

14 මාර්තු 2012

19 ජනවාරි 2012

13 නොවැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

17 ඔක්තෝබර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

3 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

4 ජූලි 2011

17 මාර්තු 2011

27 පෙබරවාරි 2011

20 පෙබරවාරි 2011

26 ජනවාරි 2011

19 නොවැම්බර් 2010

18 නොවැම්බර් 2010

30 සැප්තැම්බර් 2010

14 සැප්තැම්බර් 2010

11 අගෝස්තු 2010

28 ජූලි 2010

18 ජූලි 2010

15 ජූලි 2010

26 මැයි 2010

23 මැයි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පුරාවිද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි