පිටුවේ ඉතිහාසය

12 මැයි 2016

4 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

20 නොවැම්බර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

24 ජූනි 2012

20 ජූනි 2012

25 මැයි 2012

12 මැයි 2012

26 අප්‍රේල් 2012

3 මාර්තු 2012

7 ජනවාරි 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

17 දෙසැම්බර් 2011

19 ජූලි 2011

15 ජූලි 2011

2 ජූලි 2011

13 ජූනි 2011

2 ජූනි 2011

1 ජූනි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

14 අප්‍රේල් 2011

10 මාර්තු 2011

30 ජනවාරි 2011

27 ජනවාරි 2011

16 ජනවාරි 2011

18 දෙසැම්බර් 2010

24 ජූනි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පුරාතන_මිසරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි