පිටුවේ ඉතිහාසය

11 දෙසැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

19 පෙබරවාරි 2013

11 ඔක්තෝබර් 2012

10 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

19 අගෝස්තු 2012

19 ජූලි 2012

15 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

3 අප්‍රේල් 2012

2 මාර්තු 2012

27 පෙබරවාරි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

2 ජනවාරි 2012

3 දෙසැම්බර් 2011

4 අගෝස්තු 2011

1 ජූලි 2011

16 ජූනි 2011

8 ජූනි 2011

31 මැයි 2011

5 මැයි 2011

6 අප්‍රේල් 2011

18 මාර්තු 2011

19 පෙබරවාරි 2011

12 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

10 දෙසැම්බර් 2010

20 ඔක්තෝබර් 2010

13 සැප්තැම්බර් 2010

17 මැයි 2010

5 මැයි 2010

12 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පැරණි_ගිවිසුම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි