පිටුවේ ඉතිහාසය

8 සැප්තැම්බර් 2017

16 දෙසැම්බර් 2015

9 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

23 දෙසැම්බර් 2012

17 අගෝස්තු 2012

13 ජූලි 2012

6 ජූලි 2012

15 ජූනි 2012

16 මැයි 2012

5 මාර්තු 2012

4 මාර්තු 2012

20 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

22 සැප්තැම්බර් 2011

18 අගෝස්තු 2011

22 ජූනි 2011

25 ජනවාරි 2011

7 දෙසැම්බර් 2010

23 නොවැම්බර් 2010

23 ඔක්තෝබර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

15 අගෝස්තු 2010

5 ජූනි 2010

23 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

12 දෙසැම්බර් 2009

22 සැප්තැම්බර් 2009

4 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පාෂාණීය_ධාතු_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි