පිටුවේ ඉතිහාසය

1 අගෝස්තු 2013

22 මැයි 2013

7 මාර්තු 2013

4 ජනවාරි 2013

26 නොවැම්බර් 2012

14 නොවැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

22 සැප්තැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

8 අගෝස්තු 2012

7 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

23 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

18 මැයි 2012

16 මැයි 2012

2 මැයි 2012

27 අප්‍රේල් 2012

16 අප්‍රේල් 2012

23 මාර්තු 2012

16 නොවැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

5 ඔක්තෝබර් 2011

2 ඔක්තෝබර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

19 අගෝස්තු 2011

16 අගෝස්තු 2011

16 ජූනි 2011

20 අප්‍රේල් 2011

16 අප්‍රේල් 2011

21 මාර්තු 2011

20 මාර්තු 2011

13 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

18 ජනවාරි 2011

2 ජනවාරි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:Babel" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි