පිටුවේ ඉතිහාසය

18 අගෝස්තු 2015

17 අගෝස්තු 2015

11 මාර්තු 2013

9 ජනවාරි 2013

2 ජනවාරි 2013

31 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

1 සැප්තැම්බර් 2012

31 අගෝස්තු 2012

17 ජූලි 2012

27 ජූනි 2012

24 මැයි 2012

23 මැයි 2012

19 පෙබරවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

17 නොවැම්බර් 2011

20 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

1 ජූනි 2011

30 මාර්තු 2011

9 මාර්තු 2011

8 පෙබරවාරි 2011

26 ජනවාරි 2011

4 නොවැම්බර් 2010

26 ඔක්තෝබර් 2010

25 ඔක්තෝබර් 2010

17 ඔක්තෝබර් 2010

30 සැප්තැම්බර් 2010

8 සැප්තැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

22 අගෝස්තු 2010

19 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1945_උපත්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි