පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අගෝස්තු 2015

18 ඔක්තෝබර් 2013

7 මාර්තු 2013

14 නොවැම්බර් 2012

29 ඔක්තෝබර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

18 අගෝස්තු 2012

7 ජූලි 2012

13 මැයි 2012

7 අප්‍රේල් 2012

31 මාර්තු 2012

1 පෙබරවාරි 2012

6 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

30 අගෝස්තු 2011

16 අගෝස්තු 2011

16 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

15 මැයි 2011

7 අප්‍රේල් 2011

24 මාර්තු 2011

27 පෙබරවාරි 2011

31 ජනවාරි 2011

17 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

25 නොවැම්බර් 2010

19 නොවැම්බර් 2010

9 නොවැම්බර් 2010

21 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

3 ජූනි 2010

1 මැයි 2010

30 අප්‍රේල් 2010

22 අප්‍රේල් 2010

4 අප්‍රේල් 2010

3 මාර්තු 2010

1 පෙබරවාරි 2010

31 ජනවාරි 2010

10 ජනවාරි 2010

30 දෙසැම්බර් 2009

9 දෙසැම්බර් 2009

31 ඔක්තෝබර් 2009

3 ඔක්තෝබර් 2009

5 සැප්තැම්බර් 2009

26 අගෝස්තු 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි