පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව: Thirsty

26 ඔක්තෝබර් 2015

15 ඔක්තෝබර් 2015

20 ජනවාරි 2015

19 ජනවාරි 2015

18 ජනවාරි 2015

17 ජනවාරි 2015

16 ජනවාරි 2015

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Thirsty" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි