පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව: Thameera123

26 ඔක්තෝබර් 2016

15 අගෝස්තු 2016

26 නොවැම්බර් 2015

3 නොවැම්බර් 2015

1 නොවැම්බර් 2015

26 ඔක්තෝබර් 2015

16 ඔක්තෝබර් 2015

12 ජනවාරි 2013

17 දෙසැම්බර් 2010

14 දෙසැම්බර් 2010

28 අගෝස්තු 2010

24 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Thameera123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි